Święty Juda Tadeusz

 

Życiorys Świętego Judy Tadeusza

Nowenna do Świętego Judy Tadeusza

Litania do Świętego Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę

Modlitwa w ciężkim strapieniu

Modlitwa dziękczynna

Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza o błogosławieństwo dla Ojczyzny

 

 

 

Życiorys Świętego Judy Tadeusza

 

Święty Juda został nazwany Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), a braćmi Święty Jakub - pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i Święty Szymon. Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego, Maria Kleofasowa, była cioteczną siostrą Matki Chrystusa.

Rodzice Świętego Judy, jak również i jego bracia, całym sercem byli oddani sprawie głoszenia Ewangelii; towarzyszyli Zbawicielowi podczas Jego działalności apostolskiej. Ojciec Świętego Judy Tadeusza, Kleofas - brat Świętego Józefa, Opiekuna i Piastuna Jezusa, był wiernym uczniem Chrystusowym, jednym z tych dwu, którym Zbawiciel – po swoim zmartwychwstaniu – ukazał się w drodze z Jeruzalem do Emaus. Kleofas – umęczony przez Żydów z powodu otwartego i śmiałego wyznawania Zmartwychwstania Pańskiego – został uwieńczony koroną męczeńską. Matkę Apostoła spotykamy w Biblii pod imieniem Marii Kleofasowej, którą Ewangelia nazywa siostrą Matki Chrystusowej, co oznacza tyle, że była Jej krewną. To ona stała pod krzyżem Jezusowym, a po Jego śmierci zatroszczyła się o Jego Ciało. Jej święte szczątki spoczywają w Yerulis i słyną wielkimi cudami.

W ten sposób Święty Tadeusz był i ze strony matki, i ze strony Świętego Józefa spokrewniony z Chrystusem. Wychowany w domu rodzicielskim z największą troskliwością na pobożnego i niewinnego młodzieńca, miał szczęście przestawać z Jezusem.

Wielka pokora Świętego jaśnieje szczególniej w jego Liście apostolskim. Daleki od tego, by się mienić krewnym Jezusa, jak było w istocie, nazywa sam siebie Jego sługą.

Odznaczał się wielką gorliwością dla nauki Chrystusowej i dla sprawy zbawienia dusz. Apostołował wśród wielu utrapień i prześladowań w Judei, Samarii, Idumei, a najwięcej w Mezopotamii. W tej to krainie, według podania, „dzikie i swawolne ludy doprowadził do naprawy obyczajów i poddał słodkiemu jarzmu nauki Chrystusowej". Według św. Paulina z Noli apostołował on także w Afryce. W czasie swoich podróży zapalił wiele dusz ogniem miłości i wiele z nich zjednał dla Zbawiciela; jaśniał mocą czynienia cudów. Nic też dziwnego, że wzmagała się ku niemu nienawiść niewiernych i to ona właśnie była przyczyną jego męczeńskiej śmierci. Ciało Świętego Judy zastało z czasem przewiezione do Rzymu i do dziś znajduje się w Bazylice Świętego Piotra, gdzie doznaje wielkiej czci. Papież Paweł III, w brewe z 22 września 1548 r., udzielił odpustu zupełnego tym, którzy odwiedzają jego grób w dniu jego święta, czyli 28 października.

Od najdawniejszych czasów św. Juda Tadeusz uchodził za patrona w sprawach beznadziejnych, a doświadczenie pokazało tysiące razy, że nabożeństwo do niego i jego wstawiennictwo znalazło u Boga cudowne wysłuchanie nawet w takich okolicznościach, gdy już – według ludzkiej rachuby – żadnej nadziei nie było.

U Świętej Brygidy czytamy, że sam Jezus polecił jej, by się z wielką ufnością zwracała do Świętego Judy Tadeusza. U jednego z mistrzów życia duchownego czytamy: „Cześć Świętego Judy Tadeusza wiele ucierpiała dla wspólności imienia z Judaszem – zdrajcą i dlatego Zbawiciel chce podnieść w sercach ludzkich cześć ku temu świętemu, udzielając za jego przyczyną i orędownictwem pomocy tym, którzy się znajdują w rozpaczliwie trudnym położeniu. Zaiste, Ręka Pańska dotknęła tych, którzy czci tego Apostoła ubliżyli.

Jeden z pisarzy zaświadcza: „Między czcicielami Świętego Tadeusza chyba niewielu znajdziesz takich, którzy by w tym świętym Apostole nie znaleźli natychmiastowej pomocy: w chorobach, w najcięższych pokusach, w najbardziej zakorzenionych złych nałogach, nawet w rozpaczy, w uciskach, smutkach, niedostatku, w zniewadze, w ubóstwie, a nawet w okolicznościach, gdzie w ogóle pomoc wydała się już niemożliwą”.

Wspaniały przykład nabożeństwa ku temu Apostołowi dał św. Bernard z Clairvaux, który całe swoje życie czcił relikwie św. Judy, a przed śmiercią polecił, aby mu po śmierci położono je na piersi do grobu. Chciał bowiem i po śmierci mieć w tym Apostole możnego opiekuna, tak jak za życia miał w nim obrońcę anielskiej cnoty i wielkiego orędownika we wszelakich potrzebach.

Jest rzeczą stwierdzoną, że kto się w najtrudniejszych okolicznościach życia do Świętego Judy Tadeusza z wiarą udaje, to na pewno dozna pomocy. Jeśli nie otrzyma tej łaski, o którą prosi, to otrzyma umocnienia na duszy, by krzyż swój z poddaniem się Woli Bożej dźwigać.

 

 

 

Nowenna do Świętego Judy Tadeusza

 

Pierwszy dzień

Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili. Oni też głoszą, żeś Ty, Święty Judo, nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia.

Ten ich głos i niezłomna wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy............. (tu wymienić prośbę).

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Drugi dzień

O św. Judo Tadeuszu zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia. W Chrystusie, Jego nauce i w Jego boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.

Pragnę – o Święty Judo Tadeuszu – iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich, a stanę się pożytecznym członkiem naszego Kościoła katolickiego świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Trzeci dzień

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdą się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudownego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie. czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym niebezpieczeństwem.

Daj mi – o św. Tadeuszu – łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Czwarty dzień

O Święty Judo Tadeuszu, skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia Chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy. Wszak Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzkości na ziemi tli w wiecznej i największej prawdzie - jaką jest miłość Bliźniego. Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Piąty dzień

Święty Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z Rąk Bożych jeśli nie z radością, jak Ty i Święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się Woli Bożej, w duchu wiary za grzechy swoje.

O Święty Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych Apostołów modlitwy „Ojcze nasz”. Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu Nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mojego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

Szósty dzień

Dziękuję Ci, o Święty Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją. Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły. Utrwalaj, o Święty Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej. Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Siódmy dzień

O Święty Judo! Po dniach wstrząsającego smutku, doznałeś niewymownej radości, gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom – Apostołom. Uproś u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa, Amen.

Ojcze nas... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Ósmy dzień

O Święty Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia i na tej sile zbudowano Kościół katolicki, spraw mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u Stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Dziewiąty dzień

O Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole, niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja, jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza, i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce, i serdecznie, w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc, temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz. Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

Litania do Świętego Judy Tadeusza

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święty Judo, chwalebny Apostole,

Święty Judo, gorliwy wyznawco Chrystusa,

Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,

Święty Judo, wierny sługo Boży,

Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany

Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,

Święty Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,

Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący,

Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,

Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący,

Święty Judo, krwią swoją wiarę świętą stwierdzający,

Święty Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,

Święty Judo, Orędowniku możny,

Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami

Abyśmy szczerze pokutowali,

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,

Abyśmy w cnocie postępowali,

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,

Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli,

Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili,

Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili,

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson.

Módlmy się: Boże, któryś nas przez Świętego Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa codzienna o opiekę

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i Opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, proszę Cię, nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.

Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

 

Modlitwa w ciężkim strapieniu

O Święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.

O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością, niepokój, zniechęcenie i rozpacz wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności. O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

 

Modlitwa dziękczynna

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą Niebiańską Chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą na wszystkich Aniołów i Świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, by miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną w wszelkich potrzebach, Amen.

 

Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza o błogosławieństwo dla Ojczyzny

Święty Judo Tadeuszu potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek. Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych. Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych. Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha. Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne zbliżyły nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu. W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.